Credelio dog таблетки за дъвчене 3 броя

40,00 лв.
+ -
Купи
Моля, изберете:

Таблетки за кучета

1.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СЪБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ:

Credelio таблетки за дъвчене

lotilaner (mg)

за кучета с телесна маса 1,3 - 2,5 kg 56,25 mg
за кучета с телесна маса >2,5 - 5,5 kg 112,5 mg
за кучета с телесна маса >5,5 - 11 kg 225 mg
за кучета с телесна маса >11 - 22 kg 450 mg
за кучета с телесна маса >22 - 45 kg 900 mg

Бели до бежови кръгли таблетки за дъвчене с кафеникави петна.

2.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

За лечение на опаразитяване с кърлежи и бълхи при кучета.

Този ветеринарномедицински продукт има незабавен ефект и способност да убива бълхи (Ctenosephalides felis и C. canis) и кърлежи (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, I.Hexagonus и Dermacentor reticulatus) в продължение на 1 месец.

Бълхите и кърлежите трябва да се прикрепят към гостоприемника и да започнат да се хранят, за да бъдат изложени на въздействието на активната субстанция.

Ветеринарномедицински продукт може да се използва като част от лечебната стратегия при алергичен дерматит, причинен от бълхи (flea allergy dermatitis - FAD)

3.ДОЗИРОВКА, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

За перорално приложение.

Ветеринарномедицински продукт следва да се прилага в съответствие с таблицата по-долу, за да се гарантира доза от 20 до 43 mg лотиланер/kg телесна маса.

 

 Телесна маса на кучето (kg)  Концентрация и брой на таблетките, които се прилагат
 Credelio 56mg  Credelio 112mg  Credelio 225mg  Credelio 450mg  Credelio 900mg
  1,3 - 2,5   1  -  -  -  -
>2.5 - 5.5  -  1  -  -  -
 >5,5 - 11  -  -  1  -  -
 >11 - 22  -  -  -  1  -
 >22 - 45  -  -  -  -  1
 >45  Подходяща комбинация от таблетки

 

4.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Паразитите трябва да започнат да се хранят от гостоприемника, за да бъдат изложени на действието на лотиланер. Поради това не може да бъде напълно изключено предаването на заболявания, пренасяни от паразити.

Специални предпазни мерки за животните при употреба на продукта:

Всички данни за безопасност и ефикасност са получени от кучета и кученца, навършили 8 седмици и по-възрастни, и с телесна маса на 1,3kg и повече. Прилагането на този продукт при кученца на възраст под 8 седмици или с тегло под 1,3kg трябва да се основава на преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продуктна животни:

След работа с продукта, измийте ръцете си. При случайно поглущане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Бременност и лактация:

От лабораторните изследвания при плъхове няма данни, които да потвърждават наличие на тератогенни ефекти.

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт при бременни и лактиращи кучета не е установена. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Заплодяемост

От лабораторните изследвания при плъхове няма данни за небласгоприятен ефект върху репродуктивните способности на мъжките и женските индивиди.

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е установена при развъдни кучета. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Взаимодействия с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Не са известни. При клиничното изпитване не са наблюдавани взаимодействия между Credelio таблетки за дъвчене и рутинно използваните ветеринарномедицински продукти

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Не са наблюдавани неблагоприятни реакции след перорално приложение на ветеринарномедицинския продукт при кученца на възраст 8-9 седмици и с тегло 1,3 - 3,6kg лекувани с доза, превишаваща до 5 пъти максималната препоръчана доза (43mg, 129mg и 215mg lotilaner/kg телесна маса), осем приложения на едномесечни интервали.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

Лотиланер, чист енантоимер от класа на изоксазолините, е ефективен срещу бълхи (Ctenocephalides felis и Ctenocephalides canis) и срещу кърлежите Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus Ixodes ricinus и Rhipicephalus sanguineus.

Лотиланер е мощен инхибитор на GABA (гама-аминомаслена киселина) - зависимите хлоридни канали, което води до бърза смърт на кърлежи и бълхи. Активността на лотиланер не се повлиява от резистентност към хлорорганични (циклодиени, например dieldrin), фенолпиразоли (например fipronil), неоникотиноиди (например imidacloprid), формамидини (например armitraz) и пиретроиди (например cypermetrin).

Началото на ефикасността срещу бълхи е в рамките на 4 часа след прикрепването им и в продължение на един месец след прилагането на продукта. Бълхите по животното след прилагането на продукта биват убити в рамките на 6 часа.

 Началото на ефикасността срещу кърлежи е в рамките ан 48 часа след прикрепването им и в продължение на един месец след прилагането на продукта. Бълхите по животното след прилагането на продукта биват убити в рамките на 8 часа.

Ветеринарномедицинския продукт убива съществуващите и новопоявилите се бълхи върху кучето преди те да са снесли яйца. По този начин продуктът прекъсва жизнения цикъл на бълхите и предпазва заобикалящата среда от опаразитяване с бълхи в зоните, до кито кучето има достъп.